Tidsfrister för tillgång till vård

För tillgången till vård har det stadgats tidsfrister, inom vilka din icke-brådskande vård måste ordnas. I ett nödfall har du rätt att få vård omedelbart vid jourmottagningen på den närmaste hälsostationen eller det närmaste sjukhuset.

Kommunen och sjukvårdsdistriktet ska minst var fjärde månad publicera information om väntetiderna till vården på sin webbplats. Om kommunen eller sjukvårdsdistriktet har flera verksamhetsenheter ska informationen publiceras skilt för varje verksamhetsenhet.

Tidsfrister inom primärvården

På vardagar under tjänstetid ska du omedelbart kunna få kontakt med din hälsostation per telefon. Kontakt per telefon betyder att du förutom att kunna boka tid får rådgivning och en preliminär åtgärdsplan samt information om hur ditt besvär, symtom eller problem ska hanteras. Du kan också besöka din hälsostation personligen eller boka en tid via kommunens webbplats.

Vårdbehovet ska bedömas senast tre dagar efter att du tagit kontakt med hälsostationen, om vårdbehovet inte har kunnat bedömas redan på telefon. Förutom av en läkare kan vårdbehovet även bedömas av någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården.

Din vård ska inledas inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes. Munhälsovård ska ges inom tre månader, men av grundad anledning kan vården skjutas upp till högst sex månader. Om din egen hälsostation eller ditt eget sjukhus inte kan behandla dig inom tidsfristen, kan du få vård på ett annat ställe, antingen i ett annat sjukvårdsdistrikt eller inom den privata hälsovården.

Tidsfrister inom specialiserad sjukvård

För icke-brådskande specialiserad sjukvård vid samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt eller på hälsovårdscentralen krävs remiss från en läkare eller en tandläkare. Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt till enheten för specialiserad sjukvård.

Vårdbehovet bedöms antingen utifrån remissen eller genom ytterligare undersökningar. Ytterligare undersökningar som eventuellt behövs för bedömningen eller bedömning av en specialist ska göras inom tre månader från det att remissen anlänt. Behandling och rådgivning ska inledas inom rimlig tid med hänsyn tagen till hur brådskande vårdbehovet är, dock senast inom sex månader efter det att vårdbehovet konstaterades.

Inom mentalvårdstjänster för barn och unga ska vårdbehovet bedömas inom sex veckor från det att remissen anlänt. Personer under 23 år med psykisk ohälsa ska få vård senast inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.