Patientsäkerhet

Som klient inom hälso- och sjukvården har du en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Delta i din vård, kommunicera aktivt om sådant som oroar dig och ställ frågor om behandlingen.


Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet.

Patientsäkerhet är

  • vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska,
  • de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för att förebygga och förhindra risker och farliga situationer,
  • förebyggande av mänskliga misstag (fler än hälften av alla olycksfall kan förhindras),
  • gemensamt lärande utan skuldbeläggning,
  • något som angår både dig som patient och alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som behandlar patienter.

Om du anser att ett tillbud eller en farlig händelse har inträffat vid vårdenheten, ska du ta upp detta med en skötare eller en läkare. Genom att utreda ärendet snabbt kan missförstånd avfärdas.

Till patientsäkerhet hör trygg vård, trygg läkemedelsbehandling och trygg medicinsk utrustning. Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska ha ett system för rapportering om och uppföljning av farliga situationer som inträffar inom vården. Verksamhetsenheterna ska också upprätta en plan för patientsäkerheten, där man fastställer ansvariga personer och enhetsledningens ansvar för förutsättningarna och resurserna för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som håller hög kvalitet och tillgodoser patientsäkerheten.

Patient- och klientsäkerhetsstrategin 2017–2021

Patientsäkerhetsstrategin har förnyats till en patient- och klientsäkerhetsstrategi. Med hjälp av strategin som social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat utvecklas den finländska social- och hälsovården mot en enhetlig säkerhetskultur. Den första nationella patientsäkerhetsstrategin utarbetades för åren 2009–2013.

Den nya strategin betjänar dem som anordnar och producerar social- och hälsovården samt social- och hälsovårdens personal, patienter, klienter och deras anhöriga i genomförandet av en trygg vård med god effekt. Patient- och klientsäkerheten är en del av det offentliga servicelöftet.

  • Främjande av patient- och klientsäkerheten samt kvaliteten är en del av social- och hälsovårdens organiseringsansvar.
  • Producenternas ansvar omfattar ett säkerställande av patient- och klientsäkerheten i praktiken.
  • Även om personalen inom social- och hälsovården är yrkeskunnig och engagerad och verksamheten reglerad, går det inte att undvika riskfyllda situationer utan en heltäckande kvalitets- och säkerhetsledning. Genom att förebygga händelser som orsakar mänskligt lidande, minskar man även kostnaderna.
  • Patienten och klienten samt deras anhöriga är aktiva aktörer i främjandet av patient- och klientsäkerheten. Var och en kan påverka, göra val och ta ansvar för patient- och klientsäkerheten.

För den som använder hälsotjänsterna är det bra att komma ihåg att den finländska patientförsäkringen inte täcker vård som getts utomlands. Du kan alltså inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands. Om vården har getts i ett annat land, tillämpas detta lands lagstiftning gällande patientsäkerheten och patientskador.