Kvalitet i vården

När vården håller hög kvalitet, får du de hälso- och sjukvårdstjänster som du behöver i rätt tid och på rätt plats. Kvalitet innebär också att tjänsterna fungerar smidigt och effektivt.


I hälso- och sjukvårdslagen nämns begreppet kvalitet i flera paragrafer. Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och ett bra bemötande omfattar bland annat kvaliteten i vården, patientsäkerheten, jämlikhet samt personalens yrkeskunnighet och kunnande.

Kännetecknande för en tjänst inom hälso- och sjukvården som håller hög kvalitet är följande:

  • Klientorientering: du som klient får respekt och din självbestämmanderätt är utgångspunkten för genomförandet av tjänsten.
  • Tjänsternas tillgänglighet och tillgången till dem: du får tjänsten inom en rimlig tid oberoende av din bostadsort, socioekonomiska ställning, kön eller etnicitet.
  • Rättvisa: klienter i en likadan situation får likvärdig vård eller service. Brådskande vård ska ges till alla utan onödiga dröjsmål.
  • Valfrihet: Du kan välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ska ta hand om dig.
  • Patientsäkerhet: vården, läkemedelsbehandlingen och apparaterna är trygga. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården har hög kompetens och yrkeskunnighet som innefattar de färdigheter som behövs i själva verksamheten, till exempel förmågan att bemöta människor.
  • Effekt: De social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster som du använder har effekt och de främjar ditt välbefinnande och din hälsa avsevärt.

Du vet att du får vård av hög kvalitet när din behandling baserar sig på den bästa tillgängliga kunskapen eller bästa vetenskapliga bevis och ger dig en bättre hälsa samt ökat välbefinnande. Det behövs även välbeprövade vårdpraxis.

Lagen kräver inte att vårdenheterna har ett kvalitetssystem, men ett sådant är ett sätt att ordna det som stadgas i lagen En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården måste även säkerställa att de tjänster som man köper av andra serviceproducenter håller hög kvalitet och tillgodoser patientsäkerheten. Varje hälsostation och sjukhus ska upprätta en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses.