Privat hälso- och sjukvård

I Finland finns flera företag, organisationer och stiftelser som tillhandahåller privata hälso- och sjukvårdstjänster. Också yrkeskunniga personer inom hälso- och sjukvården kan tillhandahålla tjänster som självständiga yrkesutövare.


Privata serviceproducenter kan sälja tjänsterna direkt till klienterna eller till kommuner och samkommuner. Privata aktörer tillhandahåller tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården.

  • När du använder privata hälso- och sjukvårdstjänster betalar du vårdkostnaderna själv. Privata serviceproducenter kan fritt prissätta sina tjänster.
  • FPA:s ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård kan du få om du bor och är sjukförsäkrad i Finland. FPA betalar kostnadsersättning på basis av sjukförsäkringslagen.
  • Också privata försäkringar kan ersätta kostnader för privat hälso- och sjukvård till kunden.

Tillhandahållandet av privata hälso- och sjukvårdstjänster är tillståndspliktigt

Privata hälso- och sjukvårdsföretag ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos regionförvaltningsverket i sitt område eller hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Om ett företag endast bedriver verksamhet i ett regionförvaltningsverks område, beviljas tillståndet av regionförvaltningsverket. Om ett företag bedriver verksamhet i flera regionförvaltningsverks områden, beviljas tillståndet av Valvira.

När en yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården tillhandahåller tjänster som en självständig yrkesutövare krävs inget tillstånd. Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska ha Valviras tillstånd att utöva yrket.

Serviceproducenternas kontaktuppgifter

På webbplatsen för programmet FinlandCare finns information om privata hälso- och sjukvårdstjänster.