Offentlig hälso- och sjukvård

Den offentliga hälso- och sjukvården i Finland består av primärvården, den specialiserade sjukvården och tjänster på specialnivå. Kommunerna har ansvaret för att ordna tjänsterna inom både primärvården och den specialiserade sjukvården för sina invånare. Tjänster ska ordnas på ett sätt som motsvarar befolkningens behov.


Tjänsterna inom primärvården ges oftast vid kommunens hälsovårdscentral. Kommunen kan även ordna tjänsterna inom primärvården tillsammans med en annan kommun eller köpa dem av ett privat företag eller en privat organisation.

I lagen stadgas separat vilka hälso- och sjukvårdstjänster kommunen ska ordna. Inom ramen för lagstiftningen kan kommunerna ändå själva bestämma om tjänsternas omfattning och innehåll och om hur tjänsterna ordnas. Därför kan det finnas skillnader i tjänsterna i olika kommuner.

För att ordna den specialiserade sjukvården hör varje kommun till ett sjukvårdsdistrikt och ett specialupptagningsområde. Samkommuner hör till ett specialupptagningsområde. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården ges vanligtvis på sjukhus som upprätthålls av sjukvårdsdistrikt.

Vården av patienten ordnas antingen inom primärvården eller den specialiserade sjukvården, beroende på hur krävande vård patienten behöver. Patienten kan inte själv välja om den vård som han eller hon behöver ges inom primärvården eller den specialiserade sjukvården. Patienten kan dock välja hälsovårdscentralen eller enheten inom den specialiserade sjukvården som ansvarar för vården.

Hälsovårdscentraler

Tjänsterna inom primärvården ordnas vanligtvis vid kommunens hälsovårdscentral. Små kommuner ordnar tjänsterna ofta i samarbete, vilket betyder att den närmaste hälsovårdscentralen kan ligga på en annan kommuns område. I Finland finns cirka 160 hälsovårdscentraler. Hälsovårdscentralerna har ofta flera hälsostationer.

Hälsovårdscentralerna ordnar bland annat följande tjänster inom hälso- och sjukvården:

 • läkarmottagning
 • sjukskötarmottagning
 • fysioterapeutens mottagning
 • mödra- och barnrådgivning
 • screeningundersökningar och vaccinationer
 • mentalvårdstjänster
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar
 • tandvård
 • jour under tjänstetid.

Vid ett plötsligt insjuknande ska du först och främst ta kontakt med hälsovårdscentralen. Hälsocentralsläkaren konsulterar vid behov en specialist. Han eller hon kan remittera dig till sjukhuset för undersökningar. Brådskande ärenden tas alltid om hand omedelbart vid hälsovårdscentralerna. Kvällstid och nattetid finns jourmottagningen oftast på det närmaste sjukhuset.

Sjukhus och specialiserad sjukvård

Med specialiserad sjukvård avses oftast undersökning och behandling gjorda av specialist på sjukhus. Specialiserad sjukvård ordnas vanligtvis på sjukhusens polikliniker och bäddavdelningar.

För att ordna den specialiserade sjukvården hör varje kommun till samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt, varav det finns 20 stycken. Samkommunerna hör till fem specialupptagningsområden som är bildade runt universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Den mest krävande vården ges i dessa. I Finland finns det dessutom regionala sjukhus och städernas egna, lokala sjukhus.

Behandlingen av vissa svåra eller ovanliga sjukdomar har centraliserats på riksnivå till ett sjukhus eller en verksamhetsenhet. Sådana är till exempel behandlingen av medfödda hjärtsjukdomar hos barn (HUCS), organtransplantationer (HUCS), svåra brännskador (HUCS) samt behandling med hyperbar oxygen (TUCS).

För specialiserad sjukvård krävs alltid, förutom i nödfall, remiss från en läkare.

 • Remissen kan skrivas av en hälsocentralsläkare eller en läkare inom den privata hälso- och sjukvården, om han eller hon bedömer att du behöver en behandling inom specialiserad sjukvård. Om det är fråga om icke-brådskande vård kan du i samråd med din läkare välja till vilket sjukhus remissen skickas.
 • En remiss som är skriven i ett annat EU-land kan godkännas om den innehåller de uppgifter som behövs för bedömning av vårdbehovet. Remissen ska vara skriven på finska eller svenska. Vårdgivaren kan även acceptera en remiss som skrivits på ett annat språk. Om du söker dig till vård i Finland från ett annat EU-land, ska du lämna remissen direkt till vårdgivaren. Eventuella översättningskostnader betalar du själv.
 • Den specialiserade sjukvården bedömer ditt vårdbehov på basis av remissen och avgör om du ska antas för vård. Vårdbehovet ska bedömas inom tre veckor från det att remissen anlänt.