Hjälp och stöd från organisationer

I Finland finns flera organisationer som producerar social- och hälsovårdstjänster till olika klient- och patientgrupper. Tjänsterna kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården och de kan till exempel ha som syfte att främja folkhälsan eller stöda patienten i dennes kamp med en sjukdom. Kamratstöd och erfarenhetsexpertis är typisk sådan verksamhet som ordnas av organisationer.


Tjänsterna inom den tredje sektorn kan till exempel ha som syfte att främja folkhälsan eller stöda patienten i dennes kamp med en sjukdom. Verksamheten inom den tredje sektorn är icke-vinstdrivande och ofta baserad på frivillighet.

Takorganisationen för medborgarorganisationer inom social- och hälsovårdsområdet som bedriver verksamhet i Finland är SOSTE. Information om medborgarorganisationerna inom social- och hälsovårdsområdet finns på SOSTEs webbplats.

Den tredje sektorn ordnar hälso- och sjukvårdstjänster för papperslösa

Den tredje sektorn tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster för papperslösa och andra personer i en sårbar ställning. Med detta avses till exempel personer som på basis av hälso- och sjukvårdslagen endast har rätt till brådskande vård och som enligt övrig lagstiftning inte har rätt till vård i Finland.

I Helsingfors, Åbo, Uleåborg och Joensuu finns Global Clinic som ger vård till papperslösa. På kliniken arbetar frivilliga läkare och frivillig vårdpersonal. Vården är kostnadsfri. Personalen har tystnadsplikt och om klienterna görs inga anmälningar till exempel till polisen. Kliniken har en hemlig adress som klienten får då denne tar kontakt med kliniken.

Kontaktuppgifter till Global Clinic

Helsingfors
Telefon: 044 977 4547
E-post: globalclinic.finland(at)gmail.com

Åbo
Telefon: 046 625 1412

Uleåborg
E-post: paperittomat@odl.fi

Joensuu
Telefon: 046 5900 186

Stödorganisationen Pro-tukipiste erbjuder social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel till personer som medverkar i sexbranschen i Helsingfors och Tammerfors. Organisationen nås per telefon (09 2512 730) eller via e-post (global.clinic.finland(at)gmail.com).

Flyktingrådgivningen rf ger rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland.

Sociala företag

Sociala företag kan ägas helt eller delvis av organisationer. Syftet med deras affärsverksamhet är att främja samhälleliga mål och vinsten används i första hand till att främja dessa målsättningar, till exempel på arbete med barn, handikappade eller ungdomar. Affärsverksamheten bidrar till att öka välbefinnandet och hållbarheten i samhället.

Mer information om sociala företag finns på Arvo-liitto ry:s och Reilu Palvelu ry:s webbplatser.