FPA:s beslut om förhandstillstånd

FPA beviljar beslut om förhandstillstånd för vård utomlands. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen.


Förvaltningsdomstolens beslut kan vidare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Du kan överklaga FPA:s beslut om förhandstillstånd om beslutet gäller dig eller om du är vårdnadshavare eller förvaltare för den person som nämns i beslutet. FPA skickar beslutet om förhandstillstånd för delgivning även till den verksamhetsenhet inom offentlig hälso- och sjukvård som gav ett utlåtande för ansökan på begäran från FPA. I allmänhet är det sjukvårdsdistriktet som ger ett utlåtande.

  • Du kan överklaga FPA:s beslut om förhandstillstånd till förvaltningsdomstolen i den domkrets din hemkommun ligger.
  • Överklagandet ställs till Helsingfors förvaltningsdomstol om du inte har hemkommun i Finland.
  • Överklagandet ska göras inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet.

Om patienten lämnar ett överklagande gällande beslut om förhandstillstånd till FPA, skickar FPA överklagandet till förvaltningsdomstolen i den domkrets personens hemkommun ligger.

Beslut om ersättning av kostnader enligt förhandstillståndet

Du an även överklaga FPA:s beslut om ersättning av vårdkostnader enligt förhandstillståndet till förvaltningsdomstolen.

Du kan överklaga FPA:s beslut om ersättning av kostnader för resor, vistelse och läkemedel i anslutning till vård som getts med förhandstillstånd till besvärsnämnden för social trygghet.

Att överklaga beslut hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Överklagandet ska i allmänhet ställas inom 30 dagar till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.