Ersättning av kostnader

Hur ersätts patienten för vårdkostnader som uppkommit utomlands? Vårdkostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du själv har sökt vård i ett annat land eller om vården har varit medicinskt nödvändig under en vistelse utomlands (till exempel om du har blivit akut sjuk under en semesterresa). Du får ersättning för kostnaderna endast för […]

Vårdkostnader när du söker vård i Finland

EU- och EES-länderna är skyldiga att ersätta vård som getts i Finland. Andra länder kan ersätta vård som getts i Finland, om behandlingen ingår i landets nationella lagstiftning. Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du […]

Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Om du bor i ett annat nordiskt land kan du även visa upp en identitetshandling. Om du kommer från Storbritannien ska du intyga din rätt till vård antingen med det europeiska sjukvårdskortet beviljat av Storbritannien eller med ett kort, som påminner om det europeiska sjukvårdskortet, som Storbritannien har beviljat personer som omfattas av brexitavtalet. […]

Vårdkostnader i Finland för en patient från utlandet

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd beviljat av ditt bosättningsland (blankett S2) du kommer från ett land utanför EU-/EES, Storbritannien […]

Kostnader för ledsagare i Finland och utomlands

Du får ersättning för ledsagarens resekostnader om vårdpersonalen har bedömt att du behöver en ledsagare på grund av din sjukdom. Ledsagarens resekostnader ersätts även om det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i din vård. Om patienten är ett minderårigt barn krävs alltid ledsagare. Det behövs ingen separat utredning om behovet av ledsagare. I […]

Hjälpmedelkostnader i Finland och utomlands

I Finland är det vanligtvis kommunernas uppgift att tillhandahålla hjälpmedel till kommuninvånarna. Även FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, arbetsförvaltningen och Statskontoret bekostar de hjälpmedelstjänster som de ansvarar för. I Finland är hjälpmedelstjänsterna i allmänhet kostnadsfria för klienten. Hjälpmedelstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är gratis för kommuninvånare. Du behöver i allmänhet inte heller betala […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få , om kostnaderna avser resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. FPA ersätter resekostnaderna fram […]

Ersättning för vård utomlands

Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade varit ersättningsgill hos FPA. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till […]

Kostnader för rehabilitering utomlands

Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du fråga om ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna. Ersättning för rehabilitering utomlands Du kan få ersättning från FPA i efterhand för kostnader för medicinsk rehabilitering i ett annat EU-/EES-land eller […]

Vårdkostnader och ersättningar utomlands

Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överenskommelserna om social trygghet som Finland har ingått kan förändra situationen så att du inte behöver själv betala alla dina vårdkostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna om du får medicinskt nödvändig vård i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller […]