Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Om du inte har en hemkommun i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården i vissa fall debitera dina vårdkostnader från FPA, men i sista hand står du själv för dina vårdkostnader. De faktiska kostnaderna för att producera tjänsterna är avsevärt större än den klientavgift som du betalar. Klientavgift för kommuninvånare Om du har en […]

Tillsyn över hälso- och sjukvården i Finland

Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter:  Upprätthålla om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt handikappad. […]

Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland

Ansvaret för att ordna tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ligger hos kommuner och samkommuner. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation. Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter […]

Patientsäkerhet

Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Patientsäkerhet är vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska, de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för […]

Kvaliteten i vården i Finland

Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Du har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och ett bra bemötande omfattar bland annat kvaliteten i vården, patientsäkerheten, jämlikhet samt personalens yrkeskunnighet och kunnande. Kännetecknande för […]