Effekterna av coronaviruspandemin återspeglas fortfarande i statistiken över vårdsökande

28.6.2022

Statistiken över gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2021 har publicerats. Färre patienter har sökt vård än tidigare, vilket kan ha påverkats av coronaviruspandemin.


Den statistik som sammanställts av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA innehåller uppgifter om de länder dit man reste för vård från Finland, och om hur mycket FPA har betalat för vård som getts utomlands. Statistiken har sammanställts på kontaktpunktens Slideshare-konto som också innehåller separat statistik om tandvård. Med att söka vård avses de situationer där klienten reser utomlands uttryckligen för hälso- och sjukvård utan förhandstillstånd.

När man tolkar statistiken ska man beakta att den endast visar de situationer för vilka en person har ansökt om ersättning från FPA. Dessutom kan ersättningar sökas upp till sex månader efter vården, vilket innebär att uppgifterna kan visas i statistiken med en fördröjning.

Mängden vård på eget initiativ har fortsättningsvis minskat

I likhet med tidigare år var Estland det populäraste destinationslandet för vård på eget initiativ 2021. Bland de fem populäraste länderna fanns också Tyskland, Spanien, Cypern och Belgien. Utbetalning av ersättning för vård som getts utomlands har minskat under de senaste åren. Dessutom kan coronaviruspandemin och de därmed sammanhängande reserestriktionerna ha minskat människornas intresse för att söka vård utomlands.

Statistiken för 2021 visar att kostnaderna och ersättningarna för nödvändig vård har ökat litet jämfört med föregående år. Med medicinskt nödvändig vård avses exempelvis vård vid plötsligt insjuknande som inte kan vänta tills man återvänder till Finland.

Vård med förhandstillstånd ökade från föregående år

Det är också möjligt att söka vård utomlands med förhandstillstånd. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse som begärs av FPA, varvid endast priset för den lokala klientavgiften betalas själv för vården. FPA beviljar förhandstillståndet om den offentliga hälso- och sjukvården förordar det.

År 2020 söktes 111 förhandstillstånd och 74 beviljades, vilket är färre än under de tidigare åren. I statistiken för år 2021 har dock siffrorna ökat något, eftersom 152 tillstånd söktes och 93 beviljades.

För planerad tandvård sökte man sig mest till Estland

Estland leder statistiken över planerad tandvård utomlands, men det har också skett en minskning angående att själv söka tandvård. Till exempel uppgick FPA:s ersättningar för tandvård i Estland till cirka 81 000 euro 2021, medan det år 2017 beviljades ersättningar för cirka 260 000 euro.

Ersättningsbeloppet för läkemedel återgår till tidigare nivå

I statistiken över 2020 framgick en ökning av ersättningarna för läkemedel som köpts utomlands. Då beviljades mer än 141 000 euro som ersättning. I statistiken över 2021 syns dock att ersättningarna för läkemedelskostnader i EU har sjunkit till knappt 70 000 euro.

Utanför Europa leder Thailand statistiken

Man kan inte få ersättningar för planerad vård utomlands från FPA om det gäller ett land utanför EU. Ersättningarna kan dock sökas i efterhand i så fall att man får vård på grund av plötsligt insjuknande, långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning. I praktiken är denna ersättning vanligtvis mycket liten i förhållande till vårdkostnaderna.

Liksom tidigare år beviljade FPA 2021 mest sådana ersättningar för sjukvårdskostnader i Thailand, USA och Turkiet. Ersättningsbeloppen för vård i Thailand och Turkiet hade minskat något, medan siffran beträffande USA hade ökat från 7 000 euro föregående år till 9 000 euro.