År 2019 sökte sig klienterna från Finland mest till Estland för planerad vård – axplock ur statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

9.6.2020


Av statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA framgår bland annat hur mycket FPA har betalat sjukvårdsersättningar för vård som getts utomlands och till vilka länder klienterna från Finland mest reser för planerad vård. Du kan bekanta dig med statistiken på kontaktpunktens Slideshare-konto. I år har vi även sammanställt separat statistik om tandvården.

Med planerad vård avses de situationer där klienten reser utomlands uttryckligen för hälso- och sjukvård utan ett förhandstillstånd. År 2019 sökte sig klienterna från Finland mest till Estland, Spanien och Ungern för planerad vård. Klienterna betalade cirka två miljoner euro i vårdkostnader för hälso- och sjukvård i Estland. Siffran är något lägre än under 2018, då kostnaden som klienterna betalade uppgick till 2,6 miljoner euro. På motsvarande sätt minskade även sjukvårdsersättningen som FPA betalade för vård i Estland, från fjolårets 371 000 euro (2018) till 283 000 euro (2019).

När man tolkar statistik bör man komma ihåg att det är svårt att allokera kostnaderna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård till ett visst år, vilket försvårarar jämförelsen mellan åren. Klienterna kan ansöka om ersättningar för vård utomlands upp till sex månader efter vårdtillfället.

Utanför EU använde finländarna mest hälsotjänster i Thailand

Utanför EU- och EES-länderna och Schweiz använde finländarna år 2019 mest hälsotjänster i Thailand, USA och Turkiet. Topptrion var den samma även året innan. Hälso- och sjukvårdskostnaderna som klienterna betalade i Thailand ökade avsevärt, från 683 000 euro (2018) till 1,3 miljoner euro (2019). Totalbeloppet för betalda ersättningar har dock hållit sig relativt oförändrat. Till exempel uppgick FPA:s ersättningar för kostnader till följd av sjukdomsfall som inträffat i Thailand till 40 000 euro 2019, medan denna siffra 2018 låg på 36 000 euro. FPA ersätter sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU vid akuta sjukfall eller vård på grund av en kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning.

Personer bosatta i Finland reser mest till Estland för tandvård

Största delen av ersättningarna för sjukvårdskostnader utomlands avser ersättningar för tandvård. Nu finns det också egen statistik om planerad tandvård utomlands.

Tandvårdssiffrorna innehåller endast kostnader för ersättningar till tandläkare, kostnaderna för undersökningar och vård som tandläkaren föreskrivit är alltså inte inkluderade.

Personer bosatta i Finland söker sig mest till Estland för tandvård. År 2019 betalade FPA cirka 174 000 euro ersättningar för tandvård i Estland. Antalet personer statistikförs inte. Skillnaden mot länderna som följer, till exempel Spanien på plats två, är tydlig. FPA fattade sammanlagt 346 beslut om tandvård i Spanien och betalade cirka 15 000 euro i ersättningar.

Planerad tandvård utomlands har minskat

Under jämförelseåren 2018 och 2019 har de fem populäraste länderna för planerad tandvård varit oförändrade. Förutom till Estland och Spanien reser personer bosatta i Finland även till Polen, Ungern och Lettland för tandvård.

– Ersättningarna och antalet beslut har dock minskat under några års tid. Tittar man på hur ersättningarna för tandläkararvoden har utvecklats, verkar det som att resor till utlandet för planerad tandvård håller på att minska, säger planerare Mira Rantakeisu från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

– Vi måste naturligtvis komma ihåg att statistiken endast innehåller de fall där klienten har ansökt om tandvårdsersättning. Det är möjligt att inte alla som fått vård utomlands ansöker om ersättning får vården de har fått, påminner Rantakeisu.